செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை வாக்கியத்தைக் கண்டறிக (62 to 72 Questions) 2024 Group 4


TNPSC Last 10 Year Question Paper
எந்தவித கட்டண பயிற்சி மையத்திற்கு செல்லாமல் படிக்கும் எனது சகோதர சகோதரிகளுக்கு மட்டும்


Start Online Test
Total Score
Well done! you are correct
Sorry, you are wrongclose