வேர்ச்சொல்லைக் கொண்டு தொழிற்பெயரை உருவாக்கு [2022 & 2023 TNPSC Exams]


TNPSC Last 10 Year Question Paper
எந்தவித கட்டண பயிற்சி மையத்திற்கு செல்லாமல் படிக்கும் எனது சகோதர சகோதரிகளுக்கு மட்டும்


Start Online Test
Total Score
Well done! you are correct
Sorry, you are wrongclose