தில்லி சுல்தான்கள், முகலாயர்கள் & மராத்தியப் பேரரசு [2014 to 2022 TNPSC Group 4]


TNPSC Last 10 Year Question Paper
எந்தவித கட்டண பயிற்சி மையத்திற்கு செல்லாமல் படிக்கும் எனது சகோதர சகோதரிகளுக்கு மட்டும்


Start Online Test
Total Score
Well done! you are correct
Sorry, you are wrongclose